Eibergen Gezond

Een gezonde beweging in Eibergen!

Op initiatief van enkele zorgprofessionals is gekeken naar de samenwerking in Eibergen, vanuit het idee ‘we kunnen méér samen’. In 2020 zijn we gestart met de 1e nieuwjaarsborrel voor alle zorgverleners in Eibergen. We hebben stappen gezet voor onze samenwerking. Door de corona hebben we veel online contact gezocht, dit was zeer productief. Hieruit is gebleken dat we met z’n allen dezelfde wensen hebben en zijn er verschillende initiatieven geweest rondom vormen van samenwerking en werken vanuit Positieve Gezondheid.
Vanuit de ‘nieuwjaarsborrel 2020’, georganiseerd door Fysio Samen Sterk, is er doorgepraat en toegewerkt naar het breed opzetten van een gezondheidsnetwerk Eibergen onder de noemer van ‘Wijkgericht samenwerken – Eibergen Gezond’.

Zomerborrel 23 sept 2021

Inmiddels zijn er een zestigtal mensen actief aangehaakt vanuit verschillende organisaties vanuit zorg en welzijn. Dit gaan we vieren met een ‘zomerborrel’ in De Klok te Eibergen, waarbij ook Wethouder Gerda ter Denge aanwezig is. En waarbij we willen vieren dat we zo goed In Beweging zijn! Lees hier de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Wat hebben we gedaan tot nu toe met Eibergen Gezond

1. Enquête

Er is vorig jaar een enquête verstuurd aan ongeveer 90 organisaties en praktijken. De enquête was bedoeld om inzicht te krijgen in de samenwerking en wat de wensen zijn van de zorgprofessionals : De kern van de activiteiten van Eibergen Gezond is niet het initiëren van nieuwe dingen, maar juist het bundelen en stroomlijnen van krachten en het bij elkaar brengen en zichtbaar maken van bestaande initiatieven voor bewust en gezond leven.

2. Eibergenprofiel

Daarnaast is het zogenaamd Eibergenprofiel opgesteld: Een gezondheidsprofiel geeft inzicht in de sociale en gezondheidssituatie van de inwoners in een gebied. Het model van positieve gezondheid is gebruikt om het profiel van Eibergen breed te benaderen.

3. Zes bijeenkomsten en ‘Stip op de horizon’

Vanaf 2020 zijn er zes (online) bijeenkomsten geweest: zeer geanimeerde waar wensen en mogelijkheden over de tafel rolden en waar werkgroepen uit ontstonden (zie punt 4)
De stip op de horizon is als volgt geformuleerd:
De burger staat centraal en daarom heen staat een netwerk van zorgverleners, sociaal domein en vrijwilligers. Als de burger patiënt wordt, dan zijn er korte lijnen. Zorgverleners zijn van elkaar op de hoogte, ook van elkaars expertise. Eigen regie van de burger is belangrijk..
Van gericht op zorg naar gericht op preventie of nog er voor: gericht op een gezond Eibergen.
Hierbij wordt de nieuwe definitie van positieve gezondheid omarmt: gezondheid is het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

4. Gekozen thema’s in Eibergen 2021

  • Elkaar beter vinden, communicatie, wie doet wat

Aanpassen Berkellandwijzer, facebookpagina, eigen logo Eibergen Gezond
www.eibergengezond.nl eigen mailadres eibergengezond@gmail.com

Het gaat hierbij om (na)zorg voor mensen die corona hebben gehad.

  • Kwetsbare Ouderen

Het gaat hier om kwetsbare ouderen, gericht op zelfredzaamheid, eigen regie. Lees meer over het programma Veerkracht.

  • Jeugd

Het gaat hier om thema’s als opvoeding, groepsdruk, communicatie onderling tussen jeugdigen: contact met jongerenwerk en https://preventieplatformjeugd.nl/

  • Werkgroep Taal en gezondheidsvaardigheden

Het gaat hier om samenwerking bibliotheek, digitaal vaardiger worden, nieuwkomers.

  • Werkgroep Positieve Gezondheid

Deze werkgroep gaat aan de gang met de burger betrekken en centraal zetten, vanuit gedachtengoed van positieve gezondheid.

Rondom alle thema’s zijn werkgroepen geformuleerd, met elk een ‘trekker’, die het thema verder oppakken, uitwerken en vorm gaan geven.

Hoe nu verder?

Met de trekkers van de werkgroepen hebben we geregeld bijeenkomsten om zo nieuwe ontwikkelingen in te zetten. Wil je bij deze bijeenkomst zijn? Meld je dan aan bij Rudie van den Berg rudie.vanden.berg@proscoop.nl

Dat deze beweging om meer samen te werken niet los staat, kun je zien in dit filmpje (klik op de afbeelding):