Gezondheidsroute

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over je veerkrachtig voelen, mee kunnen doen in de maatschappij en van betekenis kunnen zijn voor bijvoorbeeld een naaste. Met gezondheid als vertrekpunt, staat de mens en zijn/haar gezondheid centraal en niet de ziekte. Het is een manier om breder naar gezondheid(szorg) te kijken, in plaats van slechts de medische kant te belichten. Dat maakt dat we domeinoverstijgend moeten samenwerken. Niet enkel binnen het zorgdomein, maar juist ook daarbuiten.

Proscoop stimuleert de ontwikkeling om breder te kijken naar gezondheid. Om deze ontwikkeling op gang te brengen, kiezen we voor een nieuwe indeling van onze projecten, waarbij wij ons laten inspireren door de gezondheidsroute (zie afbeelding). De gezondheidsroute maakt inzichtelijk dat er een beweging gaande is van ziekte en zorg (ZZ) naar gezondheid en gedrag (GG) naar mens en maatschappij (MM). Meer investeringen in gezondheid en gedrag en ook mens en maatschappij, zullen op termijn bijdragen aan minder kosten voor ziekte en zorg. Daardoor blijft ons zorgstelsel toekomstbestendig.

De vijf stappen in de gezondheidsroute zijn:

  • Core: het creëren van een gezonde basis met aandacht voor de kern (basis) oftewel de sociale determinanten van gezondheid. Determinanten die niet alleen beïnvloed kunnen worden door het individu zelf maar ook door de omgeving, het collectief ofwel de maatschappij;
  • Gezondheidsbevordering: gezondheid van een populatie wordt bevorderd waarbij ‘gezondheid’ centraal staat. Er wordt uitgegaan van eigen regie en mogelijkheden van mensen. Denk aan interventies gericht op beweging en voeding. Ook spelen andere, niet-lichamelijke interventies een rol, zoals sociaal-maatschappelijke participatie, mentale functies en -beleving en kwaliteit van leven.
  • Preventie: het voorkomen van ziekte. In tegenstelling tot gezondheidsbevordering waarbij de focus op gezondheid ligt, ligt hier de focus op ziekte. Denk aan preventieve screenings die de gezondheid niet bevorderen maar een middel zijn om ziekte te voorkomen (zonder garantie te geven op gezondheid);
  • Cure: behandeling gericht op genezing en/of herstel;
  • Care: zorg met als doel dat nadelen van ziekten, stoornissen en beperkingen zo min mogelijk kunnen optreden.

Bron: ‘Gezondheid’s Zorg, Anders Gezond – Chantal Walg

Deze nieuwe indeling maakt inzichtelijk in hoeverre projecten bijdragen aan een verschuiving van ziekte naar gezondheid in de gezondheidsroute. Denk hierbij bijvoorbeeld aan netwerk samenwerking. Onze adviseurs bieden advies en ondersteuning om de omslag naar een brede kijk op gezondheid op gang te brengen én te houden. Daarbij richten we ons naast (eerstelijns) zorgprofessionals, ook op professionals in het sociale domein en op andere partijen uit bijvoorbeeld sport of onderwijs. We zoeken actief de verbinding met deze partijen. Door geïnspireerd en domeinoverstijgend samen te werken aan gezondheid komt daadwerkelijk een andere kijk en handelwijze op gang.

Gerelateerde items

Zorg voor innoveren: standaardscholing Welzijn op Recept voor welzijnscoaches

De regeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching (IOC) van Zorg voor innoveren heeft aanvra... Lees meer

Landelijke lijnen, regionale resultaten: deel 2

Wat hebben het Integraal Zorg Akkoord, verkorten van de GZZ-wachtlijsten en het opzetten ... Lees meer

Aandacht voor laaggeletterdheid levert meer op dan u denkt: bekijk de toolkit op de website

Van vrijdag 8 tot en met 15 september is het de week van lezen en schrijven en vragen we extr... Lees meer