Geplaatst op: 5 februari 2018

Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat ouderenzorg onder druk is komen te staan. De overheid neemt maatregelen door onder meer de kwaliteit in de ouderenzorg, c.q. de verpleeghuiszorg te verbeteren. Dit staat beschreven in de Hervorming van de Langdurige Zorg. Daarnaast hebben gemeenten en zorgverzekeraars gezamenlijk gekeken wat nodig is om verantwoordelijkheden in te vullen. Er is veel overlap tussen de cliëntgroepen van gemeenten en zorgverzekeraars op wijkniveau. Beiden zijn opdrachtgever en financier in het stelsel.

Rapport effectieve ouderenzorg in de Achterhoek

In de Achterhoek woont een relatief hoog percentage ouderen. Zorgverzekeraar Menzis en de Achterhoekse gemeenten hebben samen het project ‘Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek’ ontwikkeld. In het project is door middel van casusonderzoek het afgelopen jaar gekeken naar voor en voorkomen van crisisopname voor ouderen. Rondom deze opname is teruggeblikt op de geboden zorg en ondersteuning thuis, en het proces rondom de opname. Achter het onderzoek ligt de hoofdvraag: ‘Hoe kan de zorg en ondersteuning voor ouderen zo ingericht worden, dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en in het geval van een tijdelijke opname de juiste zorg geboden wordt?’
In de Eindrapportage Effectieve ouderenzorg in de Achterhoek zijn de resultaten van dit casusonderzoek te lezen en knelpunten die professionals ervaren in het bieden van tijdige en passende zorg. Op basis van deze uitkomsten en ervaren knelpunten worden concreet inzetbare aanbevelingen gedaan voor de regio (quick wins) hoe ouderenzorg effectiever kan. Deze aanbevelingen richten zich op de inzet van zorg en ondersteuning in de thuissituatie en de toeleiding naar een tijdelijk verblijf.

Werkagenda

Menzis, gemeenten en regio’s werken samen aan een goede gezondheid voor inwoners. Via de werkagenda zijn de afgelopen tijd nieuwe werkwijzen en projecten ontwikkeld en wordt kennis gedeeld. In de regio van Menzis is dit een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraar Menzis, gemeente Den Haag en gemeenten uit de regio’s Achterhoek, Arnhem, FoodValley, Groningen en Twente.

Rol Proscoop

Proscoop ondersteunt waar nodig en mogelijk gemeenten bij de implementatie van tools die vanuit de werkagenda zijn ontwikkeld.

 

Gerelateerde items

Brede blik op gezondheid in Aalten

Op dinsdag 13 juni kwam een veertigtal mensen uit zorg, welzijn en gemeenteland bij elkaa... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer