Geplaatst op: 22 maart 2018

Eindbijeenkomst Healthy Pregnancy 4 All

Op 15 maart jl. vond in Arnhem de eindbijeenkomst plaats van het Healthy Pregnancy 4 All project. Naast de presentatie van de onderzoeksresultaten werden plannen gepresenteerd om de samenwerking rond zwangerschap in de regio Arnhem verder te verstevigen. Met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst Integrale Kraamoverdracht en de presentaties van het Zorgpad Kwetsbare Zwangeren en VoorZorg werd duidelijk dat de gemeente Arnhem en het zorgveld in de regio ook in de komende tijd de kwaliteit van de geboortezorg verder willen verstevigen.

De resultaten

In 2014 is de gemeente Arnhem in samenwerking met het Erasmus MC gestart met het programma Healthy Pregnancy 4 All.  Het doel van dit programma is de verbetering van zwangerschapsuitkomsten: minder kinderen geboren met een te laag geboortegewicht en/of vroeggeboorte, minder babysterfte en het terugdringen van perinatale gezondheidsverschillen. Drie kraamzorgorganisaties die in Arnhem werken hebben deelgenomen aan het deelproject Kraamzorg-op-Maat. Dit is een vernieuwde risico-screening gevolgd door cliëntgerichte zorg door de kraamzorg en andere professionals. Zorgconsulenten en kraamverzorgenden zijn hiervoor getraind en bijna 1600 vouwen hebben deelgenomen aan het onderzoek. Korte interviews met zorgconsulenten en discussies in de zaal lieten zien hoe deze aanpak werd opgepakt, aansloot op wat er al in gang was gezet binnen Arnhem en (de noodzaak tot) samenwerking in de keten kan versterken.

Integrale Kraamoverdracht

Naast een terugblik op het afgelopen project werd er ook volop vooruit gekeken. Verloskundig zorgverleners Coöperatie Opaal Arnhem e.o., de Praktijk Verloskundigen voor Zevenaar en Rijnwaarden, het Kraamzorg Samenwerking Verband Arnhem, de afdeling geboortezorg van het Rijnstate ziekenhuis en de GGD Gelderland Midden /afdeling Jeugdgezondheidszorg, tekenden de samenwerkingsovereenkomst Integrale Kraamoverdracht. In deze overeenkomst zijn heldere samenwerkingswerkafspraken vastgelegd. Door overeenstemming te hebben over de gegevensset die wordt overgedragen en te werken met een standaard overdrachtsformulier, leggen de samenwerkingspartners een goede basis voor een integrale kraamoverdracht naar de jeugdgezondheidszorg.

Zorgpad Kwetsbare Zwangere

Het Zorgpad Kwetsbare Zwangeren, heeft als doel kwetsbare gezinnen vroegtijdig in beeld te krijgen en duurzame ondersteuning te bieden. Er wordt geïnvesteerd in het betrekken van de ketenpartners en een goede aansluiting tussen de zorg (geboortezorg en jeugdgezondheidszorg) en het sociale wijkteam. Een aangewezen sociale regiehouder (sociale wijkteam of medisch maatschappelijk werk) en een individueel zorgplan zorgen vervolgens voor passende sociale hulpverlening op korte en lange termijn.

Voorzorg

Tot slot van de avond werd VoorZorg gepresenteerd. Dit ondersteuningsprogramma bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken door speciaal daar voor opgeleide VoorZorgverpleegkundigen van de GGD Gelderland Midden Ook in de regio Arnhem is VoorZorg beschikbaar voor jonge zeer kwetsbare moeders.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen rond geboortezorg in de regio Arnhem? Neem dan contact op met Annelies Diependaal van Zeeland, adviseur van Proscoop en lokale projectleider van Healthy Prenancy 4 All. Zij helpt u graag verder!

 

Gerelateerde items

Duidelijke meerwaarde van Welzijn op Recept in de gemeente Lelystad

Welzijn op Recept betekent nauwe samenwerking binnen zorg en welzijn. Alles voor passende... Lees meer

Integrale samenwerking en naoberschap belangrijk voor ouderenzorg in Drenthe

Ongeveer 190 deelnemers kwamen op 30 september 2022 samen voor de werkconferentie Sam... Lees meer

Wat de ROS’en kunnen betekenen op werkthema’s van het Integraal Zorg Akkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aanta... Lees meer