Geplaatst op: 24 februari 2021

‘Patiëntgegevens delen met het wijkteam kan wél’

‘Patiëntgegevens: uitwisseling ervan tussen professionals uit eerste lijn en sociaal domein geeft hoofdbrekens. Een nieuw ‘beslisinstrument’ kan helpen. In de ‘bubbel’ van huisarts Taco Eisenga was het delen van patiëntgegevens tot voor enkele jaren geen probleem. Het medisch beroepsgeheim en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zorgden gezamenlijk voor prudente omgang met privacygevoelige informatie. Huisartsen, medisch specialisten, maar ook de professionals in de thuiszorg spraken elkaars taal.

Maar de bubbel van Eisenga veranderde. “Ik zie in de aflopen jaren steeds meer partijen om mij heen, de jeugdverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de schuldhulpverlener, de wijkteams in het algemeen. Samenwerking met hen is zinvol. Je moet wel van elkaar op aan kunnen dat je zorgvuldig met vertrouwelijke gegevens omgaat.” ‘
Lees het gehele artikel via De Eerstelijns >

Informatie-uitwisseling; ‘wel of niet delen’

Het beslisinstrument Privacy en gegevensdeling bij samenwerking is een hulpmiddel om bewust zaken te kunnen afwegen, alvorens informatie over een patiënt/cliënt met een samenwerkingspartner te delen. Het is geen beslisboom die de gebruiker automatisch naar ‘het goede antwoord’ leidt. In complexe situaties, waarbij het delen van informatie niet vanzelfsprekend is, maar wel in het belang van de cliënt/patiënt, kan het helpen de juiste afwegingen te maken.

Domeinoverstijgende samenwerking

Proscoop heeft samen met jurist mr. Jolanda van Boven en huisarts Taco Eisenga het initiatief genomen om de huidige juridische kaders om te zetten in een overzichtelijk Beslisinstrument
Samenwerken en Gegevensdeling. Dit initiatief is genomen vanuit de behoefte om voor domein overstijgende samenwerking een gezamenlijk instrument te hebben om vanuit dezelfde
uitgangspunten en spelregels (wetgeving) en ‘dezelfde taal’ gegevens over cliënten/patiënten al dan niet te delen. Het instrument is juridisch getoetst en ‘AVG proof’. Focusgroepen met professionals vanuit zorg en welzijn hebben meegelezen in het traject.

Gerelateerde items

Flevoland Gezond & Wel: samen krachtig(er) inzetten op preventie in Flevoland

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zo veel mogelijk voorkomen van... Lees meer

RIVM: “Alliantie Drentse Zorg met Ouderen goed voorbeeld van betrekken van cliënten”

Rolverdeling, verbinding en cliëntvertegenwoordiging binnen Netwerken Integrale Ouderenzo... Lees meer

Duidingsessie regiobeeld GGZ Drenthe: een terugblik met cijfers

Maar liefst 38 Drentse zorgprofessionals deden op 12 januari 2023 m... Lees meer