Geplaatst op: 9 december 2020

Privacy en gegevensdeling bij samenwerking

Om persoonsgerichte en integrale zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan cliënten of patiënten is afstemming en gegevensuitwisseling op casusniveau noodzakelijk. Gelukkig werken professionals uit (medische)zorg en sociaal domein steeds meer met elkaar samen. Tegelijkertijd roept dat veel vragen op ten aanzien van de AVG, geheimhoudings- en informatieplicht. Wanneer mag je informatie delen? Welke informatie deel je? Hoe bespreek je dat met je cliënt/patiënt? En wat leg je vast in je dossier?

Het beslisinstrument Privacy en gegevensdeling bij samenwerking is een hulpmiddel om bewust zaken te kunnen afwegen, alvorens informatie over een patiënt/cliënt met een samenwerkingspartner te delen. Het is geen beslisboom die de gebruiker automatisch naar ‘het goede antwoord’ leidt. In complexe situaties, waarbij het delen van informatie niet vanzelfsprekend is, maar wel in het belang van de cliënt/patiënt, kan het helpen de juiste afwegingen te maken.

Naast het beslisinstrument is er ook een leeswijzer samengesteld. In dit document wordt het beslisinstrument verder toegelicht en worden begrippen verklaard. Daarnaast is er een document met  casussen beschikbaar. Hierin worden verschillende situaties en bijbehorende keuzes  over het delen van informatie beschreven.

Domeinoverstijgende samenwerking

Proscoop heeft samen met jurist mr. Jolanda van Boven en huisarts Taco Eisenga het initiatief genomen om de huidige juridische kaders om te zetten in een overzichtelijk Beslisinstrument
Samenwerken en Gegevensdeling. Dit initiatief is genomen vanuit de behoefte om voor domein overstijgende samenwerking een gezamenlijk instrument te hebben om vanuit dezelfde
uitgangspunten en spelregels (wetgeving) en ‘dezelfde taal’ gegevens over cliënten/patiënten al dan niet te delen. Het instrument is juridisch getoetst en ‘AVG proof’. Focusgroepen met professionals vanuit zorg en welzijn hebben meegelezen in het traject.