Geplaatst op: 8 december 2020

Positieve Gezondheid: van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag

Als gevolg van demografische, technologische en financiële ontwikkelingen staat de gezondheidszorg ‘onder spanning’. Het aantal ouderen op hoge leeftijd met meerdere chronische ziekten neemt toe en de gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden blijven gelijk. De kosten van de gezondheidszorg rijzen de pan uit. Vaak zoeken we naar oplossingen in transities zoals verandering van structuren. Tot dusver levert dit echter nog te weinig op. Om het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen zien we een cultuurverandering plaatsvinden. Zorgverleners, zorgverzekeraars, gemeenten en andere partijen in zorg en welzijn beginnen met onderzoeken en experimenteren of een andere denk- en werkwijze (ook wel transformatie genoemd) bij kan dragen aan betere kwaliteit van zorg, betere gezondheid en minder kosten. Een aantal Arnhemse huisartsenpraktijken maakt nu onder begeleiding van Proscoop een omslag in denken en werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Ziekte is daarbij niet langer het uitgangspunt. In plaats daarvan wordt uitgegaan van gezondheid, eigen regie, mogelijkheden en veerkracht.

Huisartspraktijken ervaren een hoge werkdruk door onder andere een toenemend aantal consulten en te weinig personeel. In Arnhem hebben een aantal praktijken geprobeerd deze problemen het hoofd te bieden door het praktische werkproces te veranderen en (meer) personeel anders in te zetten. De aanhoudende werkdruk heeft hen echter uitgedaagd om de oplossing in een andere hoek te zoeken. Zij onderzoeken nu hoe zij aan de slag kunnen gaan met het concept Positieve Gezondheid. Door op een andere manier met de patiënt in gesprek te gaan en breder naar de context van zijn of haar hulpvraag te kijken, verschuiven zij de aandacht van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat meer tijd voor de patiënt leidt tot betere kwaliteit van zorg, hogere patiënttevredenheid, minder werkdruk en uiteindelijk lagere kosten.

Ervaringen Presikhaaf

In 2018 is onder begeleiding van Proscoop een project opgestart in Presikhaaf om samen met andere disciplines binnen de zorg en het sociaal domein te werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Huisartsenpraktijk Presikhaaf heeft stappen gezet om anders met hun patiënten om te gaan. Zo hebben zij de praktijkvoering aangepast waardoor er meer tijd voor de patiënt is ontstaan en de gespreksvoering is veranderd. Daarnaast is er een warmere sfeer gecreëerd in zowel de wachtkamer als de consultkamers. Ook zijn zij meer en anders gaan samenwerken met andere zorgverleners (wijkteam, paramedici). De monitoring is nog in volle gang, maar de eerste ervaringen zijn positief.

Project Positieve Gezondheid in de Praktijk

De positieve resultaten in Presikhaaf vormen de inspiratiebron voor andere huisartsenpraktijken in de regio om te gaan werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Wij begeleiden hen hierbij waarbij wij toewerken naar een methodiek om het concept Positieve Gezondheid breder en duurzamer te implementeren binnen de eerste lijn en het sociale domein in de regio. Daarbij nemen wij de succesfactoren en werkwijzen mee, niet alleen van Presikhaaf maar ook van eerdere en lopende pilots binnen en buiten de regio. Uiteindelijk willen wij een praktische aanpak creëren voor huisartsenpraktijken (en andere zorgverleners) om aan de slag te gaan met Positieve Gezondheid. Op deze wijze willen wij bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg, gezondere mensen, minder kosten én zorgverleners die met meer plezier naar hun werk gaan.

Rol Proscoop

Proscoop heeft een begeleidende, initiërende en adviserende rol om de beweging richting Positieve Gezondheid op gang te krijgen. De betrokken adviseur is Kim Boerakker.

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer