Geplaatst op: 7 december 2020

Toekomstige zorgplanning voor mensen met COPD

In de regio Arnhem is Proscoop samen met Rijnstate, STMG, Santé Partners en Onze Huisartsen het project ‘Toekomstige zorgplanning COPD’ gestart vanuit het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek van ZonMW. Bij toekomstige zorgplanning gaan zorgverleners in gesprek met patiënten over hun wensen en zorgen rondom hun toekomst of levenseinde. Een continu en dynamisch proces over levensdoelen, keuzes en bijpassende zorg nu en straks. Toekomstige zorgplanning zorgt ervoor dat wensen en behoeften tijdig worden besproken zodat mensen eigen regie kunnen voeren over hun gezondheid en het leven met COPD.

Zowel zorgverleners als patiënten ervaren belemmeringen om toekomstige zorgplanning tijdig te bespreken. In de regio Arnhem is bijvoorbeeld onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt om toekomstige zorgplanning te initiëren. En zorgverleners in de eerste en tweede lijn missen samenwerkingsafspraken over het uitvoeren en continueren van gesprekken over toekomstige zorgplanning. Zowel zorgverleners als patiënten ervaren belemmeringen om toekomstige zorgplanning tijdig te bespreken. Toekomstige zorgplanning krijgt een duidelijkere plek door meer helderheid over waar de verantwoordelijkheid ligt om toekomstige zorgplanning te initiëren en betere samenwerkingsafspraken tussen (onder andere) de eerste en de tweede lijn. Mede daardoor weet zorgverlener A wat zorgverlener B met de patiënt besproken heeft rondom toekomstige zorgplanning. Zo kunnen zorgverleners met patiënten zoeken naar mogelijkheden om de zorg en behandeling beter aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften waardoor zij zo lang mogelijk thuis of dicht bij huis kunnen blijven.

Betekenis toekomstige zorgplanning

Het gesprek over toekomstige zorgplanning is meer dan een wilsverklaring en het benoemen van een wettelijke vertegenwoordiger. Het is een continu en dynamisch proces van gesprekken over levensdoelen en keuzes en de vraag welke zorg daar nu en in de toekomst bij past. Toekomstige zorgplanning zorgt ervoor dat tijdig de wensen en behoeften van de patiënt worden besproken. Er kan met hem gezocht worden naar mogelijkheden om de zorg en behandeling beter aan te laten sluiten bij zijn wensen en behoeften waardoor hij zo lang mogelijk thuis of dicht bij huis kan blijven. Bovendien kan toekomstige zorgplanning bijdragen aan het afnemen van levensverlengende behandeling en een toenemend gebruik van hospicezorg, palliatieve zorg en ziekenhuisopnames voorkomen.

Projectdoelen

Bovengenoemde partijen hebben de afgelopen jaren al verschillende activiteiten ondernomen. De Startimpuls vanuit ZonMW maakt het voor ons mogelijk om hierop voort te bouwen. Het is noodzakelijk dat toekomstige zorgplanning transmuraal wordt ontwikkeld met meer aandacht voor een sterke(re) verbinding tussen de eerste en de tweede lijn. Wij gaan het komende jaar dan ook de samenwerking tussen de eerste en tweede lijn verder versterken door andere partijen te betrekken, zoals de ambulancedienst, paramedici en apotheken. Juist omdat wij nastreven dat de patiënt centraal staat als het gaat om toekomstige zorgplanning, betrekken wij vanaf het begin ook patiënten bij de (door)ontwikkeling van ons project zowel door deelname in de projectgroep als door actief bevragen. Het is belangrijk dat de betrokken partijen, ook patiënten, een gelijkwaardige rol hebben.

Daarnaast willen wij een blauwdruk voor toekomstige zorgplanning ontwikkelen die bruikbaar is voor patiënten met COPD én voor patiënten met andere (met name chronische) aandoeningen zoals hartfalen, dementie en Parkinson. Daarmee willen wij toekomstige zorgplanning tot een vast onderdeel van de zorg maken zodat hierover in een vroeg stadium en op de juiste manier met de patiënt wordt gesproken. Wat is nu het juiste moment om het te hebben over deze zorgplanning?

Bij de huisarts, in het ziekenhuis, thuis of op een ander moment? En hoe zorgen we ervoor dat het opgestarte gesprek bij de huisarts door de longarts kan worden vervolgd? Hoe leggen we dat wat is besproken en gemaakte afspraken het beste vast in een transmuraal toegankelijk zorgplan? In dit project willen wij het proces van de blauwdruk ontwikkelen en uiteindelijk ook vertalen naar andere patiëntengroepen. Ons uitgangspunt daarbij is waardegedreven zorg voor de patiënt.

De juiste zorg op de juiste plek

Dit project wordt mogelijk gemaakt door investeringen vanuit de deelnemende partijen en vanuit het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek van ZonMW. Wij dragen op drie manieren bij aan de juiste zorg op de juiste plek.

Voorkomen van zorg

Toekomstige zorgplanning zorgt ervoor dat tijdig wensen en behoeften van patiënten worden besproken, waardoor met name in crisismomenten zorg wordt voorkomen. Er is al van tevoren besproken welke (zorg)behoeften de patiënt heeft tijdens een bepaald crisismoment.

Verplaatsen van zorg

Door tijdig met patiënten in gesprek te gaan over hun wensen en behoeften, én deze gespreksvoering onderdeel te laten worden van het zorgproces krijgen mensen eigen regie. Er wordt samen met hen gezocht naar mogelijkheden om de zorg en behandeling beter aan te laten sluiten bij hun wensen en behoeften – en dus ook zo lang mogelijk thuis of dicht bij huis.

Vervangen van zorg

Toekomstige zorgplanning draagt bij aan het afnemen van levensverlengende behandeling, een toenemend gebruik van hospicezorg en palliatieve zorg en het voorkomt ziekenhuisopnames.

Rol Proscoop

Vanuit Proscoop hebben wij de partijen ondersteund bij het opstellen en indienen van hun aanvraag bij ZonMW en bieden proces- en projectbegeleiding in de uitvoering van het project. Wij coördineren de projectgroep, vormen de verbindende schakel tussen de projectgroep en de stuurgroep, ontwikkelen een regiobeeld (eveneens in het kader van het Juiste Zorg op de Juiste Plek programma van ZonMW), doen onderzoek naar de wensen en behoeften van patiënten en verrichten diverse werkzaamheden in de begeleiding en ondersteuning.

Onze partners binnen dit project zijn Rijnstate (hoofdaanvrager), Onze Huisartsen, Santé Partners, STMG en Menzis.
Melissa Davina en Kim Boerakker zijn de adviseurs die betrokken zijn bij dit project.

Gerelateerde items

Veel belangstelling voor Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld

Maandag 20 juni jl. volgden bijna 250 mensen het webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld.... Lees meer

Start Zomer Challenge over Positieve Gezondheid

Proscoop start met een Zomer Challenge voor (zorg)professionals om Positieve Gezondheid (... Lees meer