Geplaatst op: 20 mei 2020

Regiobeeld Achterhoek als startpunt voor goede en slimme gezondheidszorg

Achterhoekse zorgorganisaties, gemeenten, ondernemers en inwoners, vertegenwoordigd in 8RHK ambassadeurs, hebben één doel: de gezondste regio worden. Onlangs stelden ze een gezamenlijk regiobeeld vast waaruit blijkt dat in de toekomst meer en andere zorg nodig is in de Achterhoek. Het regiobeeld is de basis voor een gezamenlijke visie op de zorg in de Achterhoek.

Rob Jaspers, voorzitter van de thematafel De Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs, en voorzitter van de Raad van Bestuur van GGNet: ‘De zorg staat onder druk. Om ook in de toekomst goede, tijdige en betaalbare zorg te hebben, is doorgaan op de oude voet geen optie; het moet echt anders. In vergelijking met heel Nederland hebben we in de Achterhoek meer inwoners met overgewicht, neemt het aantal jongeren af en neemt het aantal inwoners met dementie in 2030 met 50% toe. In de Achterhoek werken we samen aan die verandering, met zorgaanbieders, gemeenten, ondernemers, zorgverzekeraar en zorgkantoor. Die samenwerking is ongelooflijk belangrijk, we moeten onze krachten bundelen; de huidige Corona-crisis laat dat meer dan eens zien.’

Op de toekomst voorbereid

Zorgverzekeraar Menzis neemt deel aan de thematafel en is initiatiefnemer van het regiobeeld*. Joris van Eijck, directeur Zorg bij Menzis: ‘Wekelijks praat ik in het land met zorgaanbieders over de toekomst van de zorg. Hoe is de situatie nu en wat is de verwachting voor de komende jaren? Hoe kunnen we met elkaar borgen dat de zorg over tien, twintig jaar nog toegankelijk is, nog voldoende kwaliteit heeft en betaalbaar is? We hebben al die informatie per regio in beeld gebracht. Voor de Achterhoek zien we bijvoorbeeld dat het aantal mensen met chronische aandoeningen (artrose, beroerte, coronaire hartziekten, COPD en diabetes) de komende jaren toeneemt. Naoberschap en mantelzorg zijn kenmerkend voor de regio. Maar we zien ook dat deze vorm van informele hulp in de toekomst met 30% afneemt, net als het aantal zorgmedewerkers. Op dat soort situaties moeten we met z’n allen anticiperen.’

Toekomstvisie gezondheidszorg Achterhoek

Jaspers vervolgt: ‘Het regiobeeld stimuleert zorgaanbieders om verder dan de eigen achtertuin te kijken en met elkaar een regiovisie zorg en gezondheid te ontwikkelen. De regiovisie laat zien wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst goede en slimme gezondheidszorg hebben. Alle partijen in de thematafel willen daaraan bijdragen. In de regiovisie komt bijvoorbeeld aan de orde: hoe zetten we in op preventie, leefstijl en innovatie, waarmee inwoners meer zeggenschap en invloed hebben op hun gezondheid. Als we nu keuzes maken voor een gezonde leefstijl, plukken we daar over twintig jaar de vruchten van. En digitalisering in de zorg zal verder toenemen. Als zorgpartijen moeten we ons steeds blijven afvragen: kan onze zorg slimmer en beter. Zodat de zorg bereikbaar en betaalbaar is, voor alle inwoners van de Achterhoek. Voor de regiovisie gaat de thematafel het komend jaar breed het gesprek aan in de Achterhoek. Want die toekomstvisie, die maken we met elkaar.’
Van Eijck vult aan: ‘Daar ben ik echt blij mee, want regionale samenwerking begint door met elkaar in gesprek te gaan en samen te werken; op de eerste plaats als betrokken zorgpartijen en gemeenten, maar ook breder. Wij willen daarbij als Menzis graag een rol spelen, vooral als ondersteuner en in het mogelijk maken van die verandering.’

Regiobeelden

‘De Achterhoek bereidt zich voor op de toekomst’

In De Eerstelijns verscheen juni 2020 een artikel waarin door relevante partijen wordt ingezoomd op de ambitie van de Achterhoek om de gezondste regio te worden. Rob Jaspers (bestuursvoorzitter van GGNet en voorzitter van de thematafel De Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs), Joris van Eijck (directeur zorg Menzis) en Dorien van der Meer (programmaregisseur De Gezondste Regio) vertellen over de forse uitdagingen die er liggen. Lees hier het artikel.

Rol Proscoop

Proscoop maakt, in de persoon van Arie Jongejan, deel uit van de Thematafel de Gezondste Regio. Binnen de Thematafel zit de energie om projecten breed gedragen voorbereid en uitgevoerd te krijgen. Adviseurs Wilma NijenhuisJantien Heideman en Welmoed Nijboer zijn, vanuit hun werk voor de regio Achterhoek, betrokken in de bijbehorende overleg- en projectgroepen.

 

* VWS heeft aan alle regio’s gevraagd om een feitelijk beeld maken van de sociale- en gezondheidssituatie en opgave per regio. Zorgverzekeraars zijn gevraagd een rol te nemen in de totstandkoming hiervan. Menzis is vanaf het voorjaar 2019 gestart om hier de eerste denklijnen over op papier te zetten en te toetsen met alle stakeholders in de regio. We hebben daartoe een eerste versie van het document “concept regiovisie Achterhoek 2030” gemaakt Dit is gedeeld met een groot aantal stakeholders in de Achterhoek met als doel om daarover in gesprek te komen en input op te halen bij die stakeholders en zodat het concept document uit zou kunnen groeien tot een breed gedragen beeld van de regio. De gesprekken hebben plaatsgevonden in de periode april 2019 t/m oktober 2019. Naar aanleiding van de gesprekken is het document een aantal keren bijgesteld op basis van de input die is verkregen in de gesprekken. Al die tijd was het een concept document.

In het najaar van 2019 is in overleg met de bestuurders in de regio besloten om deze opgave op te splitsen in twee delen:

  1. Het opstellen van een regiobeeld (betreft dus bijgaand document). Het regiobeeld is gebaseerd op prognoses van voor de coronacrisis. Uiteraard zal na afloop van de crisis de impact van corona op de Achterhoek worden meegenomen in de te ontwikkelen visie.
  2. Het opstellen van een regiovisie, door de thematafel De Gezondste Regio, waarin Menzis participeert en meedenkt. Deze visie is momenteel in ontwikkeling, besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Dit is een brede visie en gaat nog niet specifiek in op specifieke zorgsoorten, zoals ziekenhuiszorg.

Eind 2019 is vervolgens besloten dat het gesprek over de inrichting van de ziekenhuiszorg zou worden voortgezet in de regiogroep, met een brede afvaardiging van stakeholders in de regio, om een toekomstbestendig scenario voor de ziekenhuiszorg te ontwikkelen. Als gevolg van de bestuurlijke onrust bij Santiz is deze regiogroep helaas nog niet van start gegaan.

Gerelateerde items

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer