Geplaatst op: 30 juli 2020

Subsidieregelingen in coronatijd

Voor zowel zorg als welzijn zijn er verschillende financiële mogelijkheden voor extra ondersteuning tijdens deze coronatijd. Zo is er ondersteuning om oplossingen te faciliteren voor problemen en knelpunten die zijn ontstaan door de maatregelen. Subsidies strekken van digitale zorg tot vergoeding voor inwerkkosten. Onze adviseur Alina Fazal heeft er een aantal voor u op een rijtje gezet, compleet met uitleg en handige linken. 

Heeft u vragen, wilt u ondersteuning bij uw het verwerken van uw aanvraag? Dan kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Zorgverzekeraars Nederland, Ministerie VWS, NL Vereniging van banken en de Nederlandse Zorgautoriteit

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Deze zorgaanbieders kunnen de drie stappen volgen:

 

  • Stap 1: Dien in mei een aanvraag in bij VECOZO voor een (maandelijkse) continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars
  • Stap 2: Neem contact op met uw bank om de mogelijkheden te bespreken
  • Stap 3: Kijk op Rijksoverheid.nl of u in aanmerking komt voor één van de financiële noodregelinge

Link naar alle stappen, de voorwaarden en een toelichting. 

Stichting ZWIC (Zorg na Werk in Coronazorg) – Steunfonds voor zorgverleners

Zorgverleners die intensief werken met COVID-19-patiënten lopen daarbij zelf een verhoogd risico op besmetting met het nieuwe coronavirus (COVID-19). Voor hen is begin april de Stichting Zorg na Werk In Coronazorg (ZWIC) opgericht. Doel: een steunfonds creëren voor (familieleden van) zorgverleners zoals verpleegkundigen en ambulancepersoneel die als gevolg van werken in de frontlinie van de coronazorg zélf arbeidsongeschikt worden of komen te overlijden.
Stichting ZWIC vraagt overheid, organisaties, bedrijven en burgers om bij te dragen aan het steunfonds zodat (familieleden van) arts-assistenten en verpleegkundigen er indien nodig een beroep op kunnen doen. Inmiddels is het eerste geld binnen en is ook ondersteuning in andere vormen toegezegd. Houwert is blij met de positieve reacties. De stichting focust zich in eerste instantie op (familieleden van) zorgverleners die het meest in direct contact staan met COVID-19-patiënten.
Aanvragen kunnen vanaf 1 mei worden ingediend. Middels het invullen en ondertekenen van een door ZWiC opgestelde verklaring kunnen zorgverleners of nabestaanden die het betreft een beroep doen op onze regeling. Daarbij dienen diverse relevante bewijsstukken digitaal bij ons aangeleverd te worden. Een panel van drie experts, bestaande uit leden van het bestuur en de raad van advies, beslissen uiteindelijk over het toekennen van aanvragen op basis van beoordelingscriteria die hier gedeeld zullen worden. Meer informatie omtrent de procedure en het aanvraagformulier volgt uiterlijk 1 mei 2020. Wilt u een aanvraag alvast kenbaar maken, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@zwic.nl.
Link naar aanvraag

Prestatie ‘Meerkosten’ – Nationale Zorgautoriteit (NZa)

Het doel van deze beleidsregel is om een tijdelijke bekostigingsbasis te creëren voor zorgaanbieders die als gevolg van de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus te maken hebben met een omzetverlies en/of specifieke meerkosten. Bij meerkosten kunt u bijvoorbeeld denken aan:
– Kosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen.
– Kosten die gemaakt worden om patiëntenstromen goed te scheiden.
– Kosten voor zorgcapaciteit die bewust en actief leeg en beschikbaar gehouden wordt voor coronapatiënten.
– Kosten voor extra gecreëerde zorgcapaciteit voor coronazorg als dit is gebeurd op verzoek van het ROAZ/RONAZ (en andere daartoe aangewezen organisaties of op grond van afstemming in ROAZ-verband).

De prestatie ‘meerkosten’ kunt u als zorgaanbieder in rekening brengen wanneer u hiervoor een schriftelijke afspraak heeft gemaakt met de zorgverzekeraar. Deze beleidsregel gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart. Deze beleidsregel heeft nog geen einddatum omdat op het moment van vaststellen van deze beleidsregel nog niet bekend is wanneer deze beleidsregel kan worden beëindigd. Zoals de aanwijzing aangeeft, zal de beleidsregel evenwel gelden uiterlijk tot en met 31 december 2021, voor zover noodzakelijk voor de declaratie van kosten die samenhangen met de pandemie. De NZa zal te zijner tijd, in afstemming met het ministerie van VWS, bezien of en op welk moment precies deze beleidsregel en de aanverwante regelgeving van de NZa kan worden ingetrokken.
Meer informatie op website van NZa

Kansfonds – Extra hulp voor kwetsbare groepen

Er is geen specifieke regeling in het leven geroepen maar het Kansfonds investeert in projecten gericht op kwetsbare groepen. Zij bieden aan mee te denken wanneer er extra (financiele) hulp nodig is voor activiteiten om kwetsbare groepen door de corona crisis heen te loodsen.
Het Kansfonds heeft al bijgedragen aan het Calamiteitenfonds van Voedselbanken Nederland en werkt samen met Netwerk DAK om hulp aan dak- en thuislozen goed vorm te geven.
Link naar subsidieaanvraag.

Samenwerkingsverband diverse fondsen – Kleine Coronahulp

Vooral de kwetsbaren in de samenleving kunnen op dit moment wat extra hulp gebruiken. De financiële impuls van ‘Kleine Coronahulp’ is bedoeld voor financiële ondersteuning bij het tegengaan van eenzaamheid, bij alternatieve opvang van dak- en thuislozen en bij hulp van voedselvoorziening in noodgevallen. Stichting en verenigingen of groepjes van minimaal 3 (buurt)bewoners kunnen maximaal €2.500 aanvragen per initiatief.
Link naar subsidieaanvraag.

Ministerie VWS – Vergoeding inwerkkosten zorgprofessionals Ministerie van VWS

Veel (zorg)professionals bieden zich op dit moment aan om in de gezondheidszorg bij te springen en te helpen de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Om het benutten van dit zeer welkome aanbod extra te stimuleren, wordt voor alle werkgevers in Zorg & Welzijn een bijdrage in de inwerk- en (bij)scholingskosten mogelijk gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voegt een extra categorie subsidiabele activiteiten toe aan de subsidie SectorplanPlus.
Deze mogelijkheid is bedoeld voor scholing (inwerktrajecten) van de extra instroom in het kader van het coronavirus (COVID-19). De subsidie wordt verstrekt middels vaste vergoedingsbedragen voor de inwerktrajecten van deze extra instroom. Verder hoeven zorginstellingen nu niets anders te doen dan ze nu al doen. En dat is professionals die willen bijspringen in verband met de corona crisis daadwerkelijk inwerken en inzetten. De regionale contactpunten en de regionale werkgeversorganisaties zullen deze organisaties ondersteunen bij de verdere afhandeling en verantwoording van de subsidieaanvraag tijdvak 4 van SectorplanPlus.
Ga naar extrahandenvoordezorg.nl. Vul het formulier in waarin men onder meer aangeeft aan welke extra personele ondersteuning zijn zorginstelling behoefte heeft en/of al heeft aangetrokken. Als de organisatie nog geen aanvraag voor tijdvak 4 heeft ingediend (in december 2019) dan dient het ingevulde “extrahandenvoordezorg”-formulier als subsidieaanvraag voor SectorplanPlus en kan men alsnog deelnemen aan tijdvak 4 en gebruikmaken van de subsidie.
Zorginstellingen die al wel een aanvraag voor tijdvak 4 hadden ingediend kunnen op een later moment de extra instroom in het kader van het coronavirus eenvoudig verantwoorden binnen hun opleidingsproject.

Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) – SET COVID-19 2.0

De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van wijkverpleging, huisartsenzorg, GGZ en aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo die nu extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van ons ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand. De subsidie is bedoeld voor zorgaanbieders die digitale zorg structureel willen gaan inzetten als onderdeel van de zorg die zij verlenen.

Deze regeling is voor aanvragen die gericht zijn op duurzame implementatie en borging van verschillende digitale toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. Voorwaarden zijn:
– Minimaal 50 clienten
– Digitale toepassingen worden nu al door minimaal 100 clienten in Nederland gebruikt.

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000 toegekend. Het totale budget is € 77 miljoen, waarvan € 53,7 miljoen beschikbaar is voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. De subsidie is te gebruiken voor projectkosten, hulp van derden en technologie zoals licenties en apparatuur. Er is geen eigen bijdrage van toepassing.

De subsidie kunt u aanvragen op mijn.rvo.nl vanaf maandag 27 juli tot en met 30 november 2020, of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.
Link naar de subsidieaanvraag.

Gerelateerde items

Attent Zorg Thuis; e-health ondersteunend aan cliënt en medewerkers

'Hoe en waar kan e-health efficiënt en effectief waarde toevoegen aan cliënten en medewer... Lees meer

Laatste subsidieronde coaching opent op 1 september 2021

Bent u betrokken bij Welzijn op Recept? En wilt u daarin begeleid of gecoacht worden bij ... Lees meer

Vaccinatie risicopatiënten in huisartsenpaktijk halveert kans op ziekenhuisopnamen

Een nieuw algoritme stelt huisartsenpraktijken in staat het risico te berekenen dat patië... Lees meer