Geplaatst op: 22 april 2021

Zorg voor de toekomst; tijd om de handen ineen te slaan

In december 2020 publiceerde het ministerie van VWS de Discussienota ‘Zorg voor de Toekomst’. Inmiddels is ook het verslag met de ruim 350 reacties hierop gepubliceerd. Menzis, CZ en Zilveren Kruis hebben de handen ineen geslagen en op de Discussienota gereageerd met een verkiezingspaper waarmee ze een oproep doen aan de opstellers van het regeerakkoord. Hierin doen zij voorstellen op twee belangrijke thema’s: meer preventie en betere samenwerking in de regio. Ook vanuit andere partijen in de zorg wordt de roep om een brede investeringsagenda voor de zorg steeds groter. 

‘Voor ons is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor (selectieve) preventie beter belegd wordt. De vrijblijvendheid van de inzet op preventie moet eraf en het moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is. De bekostiging duurzaam zijn, zodat initiatieven meer slagkracht krijgen.’ Hiermee geven deze zorgverzekeraars een duidelijk signaal richting de landelijke politiek. De verkiezingspaper van de verzekeraars sluit in grote lijnen aan bij het beleid wat in de Discussienota wordt beschreven.

Visie op de regio

Vanuit onze brancheorganisatie InEen is natuurlijk ook gereageerd op de discussienota van VWS.
Arie Jongejan, bestuurder ROS Proscoop: ‘De in de discussie genoemde thema’s Preventie & Gezondheid, Organisatie & Regie en Vernieuwing & Werkplezier en de beoogde veranderingen sluiten goed aan bij de visie op regionale samenwerking en organisatie die de drie huisartsenorganisaties LHV, NHG en InEen eind 2019 hebben opgesteld. Randvoorwaarden om tot goede regionale samenwerking en organisatie te komen zijn betrokkenheid en mandaat van de aangesloten zorgprofessionals, goed bestuur en adequate financiering.’
Lees de hele reactie van InEen.
In de reactie van InEen wordt dus ook ingegaan op het belang van de regionale samenwerking en de rol van de ROS’en daarbij.

ROS’en: onafhankelijke rol in en kennis van de regio

Arie Jongejan: ‘Bij het realiseren van multidisciplinaire en domein overstijgende samenwerking kunnen regionale ondersteuningsstructuren (ROS-organisaties) ook een belangrijke rol spelen. De veertien ROS-organisaties ondersteunen, mede door hun onafhankelijke rol in en kennis van de regio, de gewenste transitie die aansluit bij de vraagstukken en kenmerken van de regio. Samen met ROS collega’s bundelen we onze krachten door kennis en expertise uit te wisselen binnen het ROS-Netwerk.
Bij regionale allianties en coalities wordt in toenemende mate door ROS’en, eerstelijnsorganisaties en GGD-en samengewerkt aan een regiovisie startend bij een regiobeeld. Door hun maatschappelijke opdracht en bekendheid in de domeinen van zorg en welzijn zijn ze complementair en dragen ze bij aan een meer populatiegerichte aanpak samen met de andere partijen binnen en buiten het domein van zorg en welzijn’.

‘Agenda voor de zorg’ pleit voor investeringen in drie peilers

De roep aan het nieuwe kabinet om een brede investeringsagenda voor de zorg op te nemen in het regeerakkoord wordt steeds breder en luider.
De Agenda voor de Zorg, bestaande uit patiënten-, cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars, pleit voor investeringen in drie pijlers:
1. domein-overstijgend preventiebeleid waarbij samenwerking tussen het sociale en zorgdomein wordt ondersteund.
2. waardering, betere voorwaarden en faciliteiten voor zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers.
3. adequate gegevensuitwisseling en randvoorwaarden om digitale zorg volwaardig onderdeel te maken van de zorgverlening in alle sectoren.

Lees de brief van 16 april 2021

Rol Proscoop

Proscoop onderschrijft de aangegeven richting van de drie zorgverzekeraars en de Agenda voor de Zorg. Op veel terreinen leveren we samen met de regionale partners nu al een actieve bijdrage. Door berichten op deze website, LinkenIn, webinars en in onze nieuwsbrieven, houden we u op de hoogte van de initiatieven en ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau.

Wij versturen regionieuwsbrieven naar alle relaties in de verschillende werkgebieden van Proscoop. In deze nieuwsbrief  lichten we een aantal nieuwsberichten uit die ook interessant zijn voor onze landelijke relaties, buiten ons werkgebied. Het gaat om thema’s die ook elders in het land aan de orde van de dag zijn, denk bijvoorbeeld aan Babyconnect, Welzijn op Recept of Positieve Gezondheid.

Gerelateerde items

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer

Welzijn op Recept

In plaats van het ‘traditionele recept’ of de verwijzing voor te schrijven, verwijst de h... Lees meer

Samenwerken aan Positieve Gezondheid in Aalten

Op donderdag 29 september vond in Aalten de bijeenkomst ‘Samenwerken aan Positieve Gezond... Lees meer