Geboortezorg

De geboortezorg is volop in beweging. Integrale geboortezorg voor moeder en kind staat landelijk hoog op de agenda. In onze regio zijn er diverse verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) actief waarin verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en ziekenhuizen intensief samenwerken.

Integrale geboortezorg

Met ‘integrale geboortezorg’ wordt het gehele traject van zorg bedoeld vanaf de preconceptiefase tot en met de eerste zes weken na de geboorte, inclusief de samenwerking met en/of overdracht naar de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg (JGZ), huisarts en/of op indicatie de overdracht of verwijzing naar andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de kinderarts. Het doel van ‘integrale geboortezorg’ is het verbeteren van de zorg door een integrale, multidisciplinaire aanpak, waarbij door een constante evaluatie van de uitkomsten én cliëntervaringen de zorg kwalitatief beter, effectiever en doelmatiger kan worden. Bij integrale geboortezorg staat de zorgvraag van de zwangere centraal, dat wil zeggen dat de zorg vraaggericht is in plaats van aanbodgericht (bron: Zorgstandaard Integrale Geboortezorg).

De basis van de veranderingen rondom integrale geboortezorg liggen onder andere bij het rapport uit 2009 Een goed begin: veilige zorg rond zwangerschap en geboorte’ van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. De geformuleerde adviezen moeten tot een daling van het babysterftecijfer leiden. De kern van dit advies is dat de kwaliteit van de geboortezorg moet verbeteren door een hechtere samenwerking en betere communicatie tussen alle betrokken professionals onderling, maar ook met de zwangere en haar naasten.

Als onderdeel van de adviezen is het College Perinatale Zorg (CPZ) opgericht om de samenwerking te verbeteren in de verloskundige zorg. Op de website, www.kennisnetgeboortezorg.nl, vindt u verschillende interessante rapporten en leidraden, zoals ‘Samen bevalt beter!’, de agenda voor de geboortezorg 2018-2022.

Integrale bekostiging

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om te starten met integrale bekostiging van de geboortezorg. Verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen die samenwerken in een geboortezorgorganisatie kunnen in 2017 een integraal tarief voor geboortezorg afspreken met verzekeraars. Het integrale tarief is bedoeld om de samenwerking tussen de verschillende disciplines van zorgverleners makkelijker te maken en de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Hierin declareren de verschillende zorgverleners gezamenlijk één bedrag voor de zorg die zij bieden bij  zwangerschap en geboorte. Hierin is de keuzevrijheid van zwangere vrouwen geborgd. Een zwangere vrouw moet ook tijdens de zwangerschap kunnen switchen naar een andere zorgverlener als zij dat nodig vindt. Deze nieuwe vorm van bekostiging is mogelijk, als vrijwillige volwaardige optie naast de huidige bekostiging. Regio’s kunnen dan zelf afspraken maken over de samenwerkingsvorm en de verdeling van de bekostiging. Regio’s die dat niet willen, kunnen gebruik blijven maken van de huidige bekostiging. (Bron: NZa)

Verloskundige samenwerkingsverbanden in onze regio

In onze regio zijn er de afgelopen jaren rond elk ziekenhuis verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) intensief bezig om de samenwerking  tussen verloskundigen, gynaecologen, kraamzorgorganisaties, jeugdgezondheidszorg, kinderartsen en ziekenhuizen te stroomlijnen en te verbeteren. Daarnaast zijn er regionale verloskundige consortia opgericht voor het in de praktijk uitwerken van verbeteringen en samenwerking in de geboortezorg. De verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) rondom ziekenhuizen vormen de basis van de samenwerking in de geboortezorgketen. Het doel is om toe te werken naar meer integrale geboortezorg.

Wat heeft Proscoop te bieden rondom geboortezorg

 • Verbeteren van de door de zwangere en haar partner ervaren kwaliteit van zorg.
  Verschillende vormen van cliënt participatie:

–   Ervaringen van cliënten bijv. d.m.v. cliënt panel, moederraad
–   Cliënten betrekken in planvorming VSV

Vraag van VSV: Hoe pak je als VSV cliëntenparticipatie op?
Proscoop:
–   Begeleiding van cliëntenraad/moederraad in de opstart
–   Afspraken tussen bijv. VSV en moederraad, hoe je elkaar vindt en versterkt
–   Begeleiding van cliëntpanels, spiegelgesprekken
–   Verhoging zelfmanagement

Goede voorbeelden:
Zwolle (moederraad gestart via groepsapp Centering Pregnancy)
Arnhem (moederraad gestart)

 • Verbeteren van de gezondheid (= perinatale uitkomsten) bij een gedefinieerde populatie: risicostratificatie > brandhaard = kwetsbare zwangeren:

–   psychosociale problematiek, laaggeletterdheid, LVB, asielzoekers, lage SES

Vraag VSV: Hoe kun je als VSV de zorg voor kwetsbare zwangeren verbeteren?
Proscoop:
–   Samenwerking tussen VSV en sociaal domein organiseren
–   Helpen om verbinding  tussen sociale teams van gemeenten (jeugdverpleegkundige) en VSV op te bouwen en te versterken

Goede voorbeelden:
Zorgpad kwetsbare zwangeren Arnhem en verbinding tussen zorgpad en SWT Arnhem.
VSV de Slinge: zorgpad kwetsbare zwangeren
Vroeg Erbij in het Vechtdal
Goede Start in de Veenkoloniën

 • Implementatie Zorgstandaard Integrale Geboortezorg
  Vraag VSV: Waar moeten we beginnen? Hoe pakken we dat aan?
  Proscoop:

–   Advies over aanpak, coördineren Plan van aanpak.
–   VSV helpen bij: overzicht krijgen, prioriteiten stellen, keuzes maken
–   Organisatie VSV bestuur structureren
–   Mogelijke rol Proscoop: procesbegeleider, (tijdelijk)onafhankelijk voorzitterschap

 • Positieve Gezondheid
  Vraag VSV: Hoe kunnen we dit gedachtegoed implementeren in de geboortezorg?
  Proscoop:

–   Dit willen we verder onderzoeken/exploreren met de geboortezorgketen

Gerelateerde items

Proscoop Jaarbericht 2017: Dichtbij in de regio

Proscoop werkt aan goede zorg en gezondheid dichtbij. Dat was ook in 2017 zichtbaar en merkbaar i... Lees meer