Geplaatst op: 20 september 2018

Vroeg Erbij in het Vechtdal

Vroeg Erbij in het Vechtdal, een onderdeel van Vitaal Vechtdal, was een pilot om opvoed- en opgroeirisico’s bij zwangeren vroegtijdig te signaleren. En vervolgens, indien gewenst door de ouder(s), te verwijzen voor een prenataal huisbezoek door een jeugdverpleegkundige. Zo nodig kon daarna passende hulp worden ingezet. De pilot vond plaats van medio 2015 tot medio 2018 en was succesvol dankzij de inzet van GGD IJsselland, Proscoop en alle inspanningen van de professionals. De werkwijze zal worden voorgezet, waarbij nog wordt gekeken naar de aanbevelingen die uit het evaluatieonderzoek zijn gekomen.

Werkwijze

Bij alle zwangeren in het Vechtdal wordt vanaf 15 juni 2015 een vragenlijst (op papier of mondeling) voor vroegsignalering afgenomen tijdens het tweede zwangerschapsconsult. De vragenlijst is een hulpmiddel om mogelijke opvoed- en opgroeirisico’s op te sporen en in kaart te brengen. Hierbij kan aan verschillende risico’s worden gedacht, zoals financiële problemen, relatieproblemen, psychische problemen, onzekerheid, et cetera. Als de vragenlijst daar aanleiding toe geeft, en de zwangere toestemt, wordt een aanvraag voor een Prenataal Huisbezoek (PHB) gedaan bij jeugdverpleegkundige. Hierdoor kan zo vroeg mogelijk ondersteuning worden geboden aan de zwangere, haar eventuele partner, hun (ongeboren) kind en eventuele oudere kinderen.

Evaluatie

In de periode september t/m december 2017 is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de ervaringen met de pilot Vroeg Erbij in het Vechtdal. Hierbij zijn interviews en digitale vragenlijsten afgenomen onder professionals. Daarnaast zijn er panelgesprekken gevoerd en interviews afgenomen met ouders die een prenataal huisbezoek hebben gehad. Verder is er onderzoek gedaan naar vergelijkbare projecten.

Zowel professionals die met kwetsbare zwangeren te maken hebben, als ouders die een prenataal huisbezoek hebben gehad, ervaren de werkwijze Vroeg Erbij in het Vechtdal als zeer positief. De vragenlijst blijkt een goed handvat te zijn om het gesprek met alle zwangeren aan te kunnen gaan. Meerdere disciplines hebben aangegeven deze werkwijze, met de nodige aanpassingen, te willen behouden. Ook vrijwel alle ouders, waarmee gesproken is, geven aan dat wanneer zij het over konden doen zij dezelfde werkwijze hadden gewenst.

Vervolg

Het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) in het Vechtdal heeft aangegeven de werkwijze Vroeg Erbij in het Vechtdal te willen voorzetten. Na de zomer van 2018 wordt een volgende werkgroep gevormd die ervoor zal waken dat de werkwijze op een goede manier wordt geborgd en zij zullen zich gaan buigen over de aanbevelingen die zijn gedaan.

Rol Proscoop

Proscoop heeft de afgelopen jaren de rol van projectleider bekleed, waarbij het in de beginfase ging om het verbinden van partijen uit zorg en sociaal domein rondom het thema vroegsignalering in de geboortezorg. Vervolgens heeft Proscoop zich beziggehouden met het faciliteren van de implementatie en uitvoering en in de eindfase het monitoren en evalueren van de pilot. Proscoop zal ook betrokken blijven bij het vervolg.

Dit alles deed Proscoop samen met een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit eerste- en tweedelijns verloskundigen, gynaecoloog, kraamzorg en JGZ-verpleegkundige in goede samenwerking met VSV Vechtdal, GGD IJsselland en alle betrokken professionals.

Meer informatie

 

Gerelateerde items

Praat jij mee over de zorg in jouw regio?

De zorg voor jong en oud in Nederland gaat veranderen. Ook in de regio rondom Zwolle word... Lees meer

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic resultaten Welzijn op Recept in de Achterhoek

Welzijn op Recept: meer kleur in het leven van inwoners

Welzijn op Recept wor... Lees meer