GGZ

Proscoop versterkt en stimuleert de samenwerking tussen huisartsen, ggz-professionals en professionals uit het sociaal domein en welzijn om tot programmatische verbetering van de regionale geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het algemeen te komen.

Juiste zorg op de juiste plek; júist voor de GGZ

De overheid wil dat mensen met psychische klachten passende hulp krijgen via huisartsenzorg, specialistische zorg, sociaal domein of nulde lijn. Het gaat om behandeling dicht bij huis of thuis. De hulpvrager profiteert van de juiste zorg op de juiste plek én een snellere doorstroming tussen de verschillende zorg- of hulptrajecten.
Wij vinden het belangrijk dat er meer samenhang komt in het zorg- en hulpaanbod binnen en buiten de GGZ. Wij onderhouden contacten, leggen verbindingen en initiëren de samenhang.

Digitale zorg; júist voor de GGZ

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van digitale zorg. In de ggz helpt digitale zorg rechtstreeks in het contact tussen hulpvrager en hulpgever. Maar ook de ontwikkeling van dynamische digitale platforms leveren een belangrijke bijdrage aan versterking en verbetering van de GGZ.
Wij hebben kennis van en leveren een bijdrage bij de inrichting van de informatie- en kennisuitwisseling. Zo zijn wij van initiatieffase tot op heden betrokken bij het GGZhuis in Zwolle.
Het GGZhuis is dé online plek waar huisartsen en ggz-professionals alles kunnen vinden omtrent het samenwerken; netwerken, samenwerkingsafspraken, zorgprofessionals en actuele informatie.

Duurzame zorg

Wij vinden het noodzakelijk dat de vormgeving en inrichting van GGZ in de regio bestuurlijk wordt ondersteund en daardoor de continuïteit wordt geborgd. De nadruk ligt op het realiseren van gezamenlijke meerwaarde in de GGZ en het gezamenlijk regisseren en ondersteunen van de netwerken. Dit vraagt om een wendbare manier van bestuurlijk samenwerken met veel ruimte en autonomie voor de professionals.
Onze adviseurs ondersteunen en begeleiden in de – opzet van – de samenwerking:

  • Partijen in de GGZ nemen in de regio samen verantwoordelijkheid voor de complexe patiënten
  • GGZ-aanbieders, gemeenten en huisartsenzorg werken structureel met elkaar samen
  • Partijen in de zorg werken samen aan de preventie van en nazorg bij psychische problemen.

Wachtlijsten

De wachttijden voor veel behandelingen in de Specialistische GGZ zijn vaak erg lang. Het Ministerie van VWS heeft in 2019 opdracht gegeven aan zorgpartijen in de GGZ om op regionaal niveau met oplossingen te komen voor de lange wachttijden. Bekijk ook de website ‘weg van de wachtlijst’.
Adviseurs van Proscoop zijn in diverse regio’s actief betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en instrumenten om de wachttijden te verlagen.

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Update Netwerk ALK en jeugd Apeldoorn e.o.  

Verbetering van de kwaliteit van zorg aan patiënten met ALK-problematiek in de re... Lees meer

Gezonde jeugd Apeldoorn, vroege signalering van aanhoudende klachten

Op 10 november 2021 organiseerde het netwerk SOLK en Jeugd Apeldoorn een webinar ‘Je gaat... Lees meer