Andere manieren van bekostiging

Proscoop informeert controllers van het Deventer Ziekenhuis over de financiën en geldstromen bij eerstelijns partners van het ziekenhuis. Het ziekenhuis raakt steeds meer betrokken bij de Juiste Zorg op de Juiste Plaats-projecten. Hierdoor is er ook steeds meer samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. De controllers hebben een goed zicht op hun eigen financiën en de stromen binnen de tweedelijn, maar minder op die van eerstelijns partners.

Workshop

Onze adviseurs Anniek Appelman en Robin Haverkamp verzorgden begin september 2019 een workshop voor de controllers. In deze workshop werd uitgelegd hoe de huidige manier van bekostiging binnen de eerste lijn plaats vindt, wat de landelijke ontwikkelingen zijn, hoe ziet duurzame financiering eruit en wat betekent Triple Aim in deze context.

Duurzame financieringsvormen

Binnen het zorglandschap wordt er gezocht naar andere manieren van bekostiging. Hier zijn twee belangrijke aanleidingen voor. Enerzijds bieden de huidige vormen van bekostiging geen adequate prikkels voor kostenbesparing en kwaliteit. En anderzijds wordt er steeds meer organisatie- en domeinoverstijgend samengewerkt en daarbij loopt men tegen schotten tussen de verschillende wetten aan (ZVW, WMO, WLZ, Jeugdwet) met de bijbehorende regelgeving en financiële kaders.

Adviseur Anniek Appelman: “Er zijn voorbeelden van alternatieve vormen als shared savings, integrale zorgbundels en uitkomstbekostiging. Dit zijn geen blauwdrukken die andere samenwerkingsverbanden of zorgnetwerken een-op-een kunnen overnemen, maar ze bieden zeker inspiratie en perspectief voor duurzame financiering. Vanuit Salland United is er veel aandacht voor het delen van financiële context. Een goede ontwikkeling, want dit komt ten goede aan ontschotting, goede samenwerking en over eigen schotten heen kunnen kijken. Proscoop haakt aan bij voorlopers op dit gebied en blijft dit in de toekomst ook zeker doen. Door het op een juiste manier inzetten van bekostiging werken we samen naar goede zorg en gezondheid dichtbij.”

Gerelateerde items

Passende bekostiging voor palliatieve zorg: resultaat na 3 jaar onderzoek

Wat is de kwaliteit van transmurale palliatieve zorg en hoe kan dit passend worden bekost... Lees meer

Subsidieaanvraag gecombineerde leefstijlinterventies voor Arnhem e.o.

Hoe kan een financiële impuls helpen om leefstijlverandering op gang te brengen? Hoe word... Lees meer

Gezamenlijk gezondheid verbeteren in de Achterhoek: ‘8RHK Gezond’ afgetrapt

De Achterhoek start als eerste regio met het Kavelmodel van HealthKIC om te werken aan Lees meer