Henk-Jan de Winter projectleider pilots Kind- en jeugdhulp

Voor Proscoop leidde Henk-Jan de Winter de verschillende pilots Kind- en Jeugdhulp in de Achterhoek en Assen. Prachtige projecten waarbij op een innovatieve manier samengewerkt wordt tussen het zorg- en het sociaal domein. Henk-Jan: ‘Uit alle pilots op het gebied van jeugdhulpverlening blijkt dat de samenwerking in de keten lastig is, maar tegelijk essentieel voor een goede, effectieve ondersteuning en aanpak van problematiek.’

Werkmodellen

‘Wat de samenwerking complex maakt is dat het niet alleen om een zorg- of ondersteuningsketen gaat, maar in veel gevallen om een combinatie van beide. Dat betekent dat de zorgwereld, het sociaal domein en het onderwijsveld met elkaar verbonden moeten worden. Gemeenten pakken de uitdaging op hun eigen wijze op, passend bij de lokale behoefte. Het is daarom goed om diverse werkmodellen waar ervaring mee is opgedaan, in de regio beschikbaar te hebben. De werkmodellen moeten passen (of passend zijn gemaakt) bij de lokale situatie.

Samenwerking essentieel

Als Regionale Ondersteuningsstructuur (ROS) voor de eerste lijn hebben wij bij Proscoop inmiddels veel ervaring opgedaan in het opzetten en begeleiden van (pilot)projecten op het gebied van kind- en jeugdhulp. Als onafhankelijke partij zijn wij in staat om het proces van zoeken naar gezamenlijkheid, het vaststellen van een gedeelde visie en het vervolgens uitwerken van een opzet of plan van aanpak, op een efficiënte manier te begeleiden. In iedere fase van dit soort trajecten zijn we inmiddels betrokken geweest en hebben we ervaring opgedaan; van de visievorming bij huisartsen en gemeente, het gezamenlijk opstellen van een opzet tot de inzet van een instrument als intervisie.

Goed informatiemanagement cruciaal

Een ander belangrijk proces bij dit soort innovaties is het meten en monitoren van resultaat. Juist als je met vernieuwing bezig bent wil je weten of je het goede doet. Is de gekozen werkwijze effectief? Heeft dat wat we doen het beoogde effect? Wij werken we vanuit de gedachte van Triple Aim, dus we kijken zowel naar de kwaliteit als naar de kosten en de tevredenheid. Het in de juiste balans brengen van deze drie aspecten of belangen is dan ook een van onze rollen in een project. Waar de ene partij iets meer aandacht heeft voor de kosten, zal een ander misschien te zwaar zitten op de tevredenheid en daarmee de kosten uit het oog verliezen.
Goed informatiemanagement is daarbij cruciaal, zodat je kan terugkoppelen en waar nodig kan bijsturen. Om het goed op te zetten moet je er vanaf het begin bewust mee bezig zijn. Registratie is niemands hobby, maar wel belangrijk om te weten of je goed bezig bent. Inmiddels zijn we ook nog in staat de gegevens te vergelijken met soortgelijke pilots, waardoor we bijna een soort benchmark kunnen aanbieden. Iets wat we in de toekomst zeker meer gaan doen.

Resultaten pilots Kind- en jeugdhulp positief

De ontwikkeling van het zorgsysteem rond kind- en jeugdproblematiek staat met dit soort pilots nog in de kinderschoenen. Toch zijn de eerste resultaten positief. Er vinden door de inzet van de pilots minder verwijzingen plaats naar specialistische ggz en basis generalistische ggz. De pilots dragen ertoe bij dat vragen en klachten van jeugdigen en hun ouders worden genormaliseerd in plaats van geproblematiseerd en/of gemedicaliseerd en knelpunten worden vroegtijdig gesignaleerd. En wat ook heel belangrijk is, jeugdigen en ouders zijn erg tevreden en ervaren een positief effect van de hulp die geboden is in de pilots.’

Brochure Kind- en jeugdhulp

Het interview met Henk-Jan de winter, adviseur voor Proscoop, is opgenomen in de brochure Kind- en jeugdhulp. Hierin leest u over de resultaten en ervaringen van betrokkenen bij de verschillende pilots in de Achterhoek en Assen. Aan bod komen onder andere ervaringen van betrokken zorgverleners, het perspectief van de gemeente en tips voor als u ook aan de slag wilt met een innovatief project op het gebied van kind- en jeugdhulp.

 

Gerelateerde items

Slimme Zorg Estafette 2023: ‘Werken aan de gezondste regio Achterhoek, doe je samen’

Wat gebeurt er als je als regio samenwerkt, niet alleen binnen de zorg, maar ook met welz... Lees meer

Infographic: Resultaten Achterhoek Rookvrij

In de Achterhoek werken we samen aan een rookvrije regio. In 2019 is vanuit de thematafel... Lees meer

Welzijn op Recept in beeld: videoserie om te delen

In 2020 is een start gemaakt met Welzijn op Recept in de Achterhoek en inmiddels zijn all... Lees meer