Specialistische jeugdhulp in Drenthe; POH-Jeugd

Huisartsen zijn een belangrijke partij bij het verwijzen van jeugdigen naar (specialistische) jeugdhulp. In Drenthe lopen drie trajecten waarin een POH Jeugd wordt ingezet en waar Proscoop bij betrokken is. In dit artikel vatten we de stand van zaken samen over de trajecten in Assen, Borger-Odoorn en Tynaarlo.

Assen

In 2017 stond Proscoop als mede-initiatiefnemer aan de wieg van POH Jeugd in de gemeente. Aan alle huisartsenpraktijken in Assen is een POH-Jeugd gekoppeld. Sinds de start houdt Proscoop jaarlijks bij hoeveel kinderen de POH-Jeugd ziet, hoeveel kinderen geholpen zijn door de POH-Jeugd en hoeveel verwijzingen er alsnog plaatsvinden naar het voorliggend veld of specialistische zorg.

In 2020 zagen 538 jeugdigen in Assen een POH-Jeugd. Dit aantal is vergelijkbaar met 2018 en 2019. Een jeugdige had in 2020 gemiddeld 3,4 contactmomenten met de POH. Sommige kinderen worden kortdurend behandeld door de POH of hebben er baat bij om laag frequent contact te houden om te voorkomen dat ze in de tweede lijn hulp nodig hebben, Anderen bezoeken de POH slechts 1 keer. Meer dan driekwart van de behandelingen kon door de POH-Jeugd zelf worden afgerond, 24% van de jeugdigen werd alsnog doorverwezen. Zowel jeugdigen, ouders, huisartsen als POH’s zijn positief over de laagdrempelige ondersteuning die de POH-Jeugd biedt in de huisartsenpraktijk.

Op dit moment denkt de gemeente Assen na over hoe de POH Jeugd ook in de toekomst beschikbaar blijft voor jeugdigen in de gemeente.

Borger-Odoorn

Sinds 2018 is er een POH-Jeugd in de gemeente Borger-Odoorn te vinden bij vier huisartsenpraktijken.  Begin 2021 evalueerde Proscoop de inzet met behulp van kwantitatief en kwalitatief onderzoek.

Adviseur Janiek Hanken: “Alle betrokken partijen zijn het eens: jeugdigen krijgen door de inzet van de POH-Jeugd betere zorg en ondersteuning. Volgens de betrokkenen zit de meerwaarde o.a. in de laagdrempelige ondersteuning, goede bereikbaarheid en de brede blik van de POH. Ook huisartsen ervaren de korte lijnen met de POH Jeugd als prettig en hebben de indruk dat de inzet van de POH-Jeugd hen tijd bespaart.”

De betrokkenen in de gemeente Borger-Odoorn hebben de wens om de pilot POH-Jeugd om te zetten naar een geformaliseerde functie. Daar is een structurele samenwerking tussen gemeente, huisartsen en POH’s en een duidelijke verwachting van de functie voor nodig. Proscoop stelde aanbevelingen op waar de gemeente rekening mee dient te houden bij het formaliseren van de functie en zal hier in vervolgtraject ook bij ondersteunen.

Tynaarlo

In 2017 startte de pilot POH-Jeugd in twee huisartsenpraktijken in de gemeente Tynaarlo. De pilot verliep succesvol en Proscoop begeleidde de verdere uitbreiding binnen de gemeente. Inmiddels zijn alle huisartsenpraktijken in de gemeente Tynaarlo gestart (één praktijk start later i.v.m. coronaproblematiek).

Adviseur Elisabeth Floor: “In de afgelopen jaren is er tussentijds geëvalueerd. Aan de hand van deze onderzoeken zijn kleine aanpassingen gedaan om de zorg nog beter af te stemmen. De resultaten zijn verder positief: de huisartsen, de POH’s én de cliënten zijn tevreden over de aanpak”.

De POH-Jeugd blijft inzetbaar voor jeugdigen in de gemeente: het college heeft besloten voor vaste financiering.

Meerwaarde en aandachtspunten

Adviseur Carien Alingh: “De POH’s-Jeugd geven aan dat zij de regisseursfunctie die ze hebben echt als een meerwaarde zien. Ze beschikken over een brede sociale kaart en weten vaak welke zorgaanbieders binnen de gemeente gecontracteerd zijn. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de wachttijden en de specifieke expertise van de zorgaanbieders. Ze kunnen hiermee rekening houden zodat jeugdigen sneller de juiste hulp krijgen.”

De inzet van de POH-Jeugd kent ook aandachtspunten, die in alle gemeenten in meer of mindere mate van toepassing zijn:

  • Maak goede samenwerkingsafspraken: benoem de verschillende rollen en verantwoordelijkheden
  • Zorg voor betrokkenheid van alle partijen
  • Geef de POH-Jeugd een plek in het lokale zorglandschap

Carien: “Door frequente evaluaties houden we zicht op de (ervaren) kwaliteit van de zorg en de aandachtspunten die de inzet van de POH Jeugd kent. Het blijven monitoren is van groot belang. Met de data die dit oplevert, kunnen we bijsturen waar nodig en zo zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek.”

Gerelateerde items

E-health huisartsenpraktijk in Arnhem, digitale vernieuwing en werkplezier

Hoe kunnen we innovatief en met plezier inspelen op de toenemende zorgvraag? Huisartsenpr... Lees meer

GGZ Regioplan ‘Samenwerken en Verwijzen’ regio Apeldoorn-Zutphen

In de regio Apeldoorn-Zutphen werken vertegenwoordigers vanuit GGZ, verslavingszorg, huis... Lees meer

Inzet POH Jeugd in Oost-Achterhoek succesvol: laagdrempelig en dichtbij huis!

Door inzet van een praktijkondersteuner jeugd (POH Jeugd) in een huisartsenpraktijk wordt... Lees meer