Integraal Zorg Akkoord

Noodzakelijke transformatie in de zorg  
De huidige inrichting van het Nederlands zorgstelsel is niet houdbaar. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de (eerstelijns-)zorg met daarbij een toenemende schaarste in capaciteit. De nieuwe norm moet dan ook zijn; thuis, zelf en digitaal als het kan. Om dit mogelijk te maken zijn het Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn (TAZ) gesloten.    
Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden en is vertaald in een aantal opgaven om deze transitie uit te voeren.

Een belangrijk uitgangspunt van het IZA is het verbeteren van regionale samenwerking en het versterken van de eerstelijnszorg. Het is voor Proscoop een belangrijk uitgangspunt om onze rol als partner in de regio uit te voeren. Andere akkoorden en programma’s zoals het GALA en WOZO zijn hier ook onderdeel van.
De vertaling van een schriftelijk akkoord naar een concrete regionale en lokale transformatie krijgt in hoog tempo steeds meer vorm. Het speelveld op dit onderwerp is dan ook continu in beweging, mede door de gestelde deadlines uit het akkoord. De grote lijnen worden momenteel uitgezet, de concrete invulling ervan ontwikkelt zich voortdurend.

ROS-netwerk
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakte afspraken met een groot aantal partijen in de zorg (waaronder InEen) en sloot met hen een Integraal Zorg Akkoord (IZA). De ROS’en zijn als lid van InEen medeondertekenaar.  We zien veel raakvlakken met de werkthema’s in het IZA waar de ROS’en al aan werken.  

De ROS’en doen dit, met name, op de volgende werkthema’s van het IZA: 

  • Regionale samenwerking (3.2), 
  • Versterking organisatie eerstelijnszorg (3.3),
  • Samenwerking sociale domein, huisartsenzorg en GGZ (3.4), 
  • Gezond leven en preventie (3.5), 
  • Arbeidsmarkt en ontzorgen professionals (3.6), 
  • Digitalisering en gegevensuitwisseling (3.7) 

In de notitie Integraal Zorg Akkoord en Regionale Ondersteunings Structuren laat het ROS-netwerk zien hoe we de kennis en onze ervaringen in de regio’s inzetten bij het realiseren van de werkthema’s uit het IZA en vindt u een aantal voorbeelden van projecten en initiatieven. In deze notitie komen ook voorbeelden aan de orde uit het werkgebied van Proscoop.  

Proscoop en de andere ROS’en adviseren en begeleiden zorgaanbieders en overheden bij samenwerkingsvraagstukken op lokaal en regionaal niveau. Dit doen zij met partijen als regionale huisartsenorganisaties (RHO’s), gezondheidscentra, zorgverzekeraars, RSO’s, gemeenten, GGD’en, ziekenhuizen en landelijk met verschillende kennisinstituten, systeempartijen, uitvoeringsorganisaties en brancheverenigingen. Binnen het ROS-netwerk wordt kennis van initiatieven, best practices en aanpak actief gedeeld met als doel meer en sneller impact te kunnen maken. 

Regionale versterking van eerstelijnszorg
In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de eerstelijnszorg. Daarom wordt onder andere gewerkt aan een landelijke visie op de eerstelijnszorg (ambitie is dat deze na de zomer beschikbaar is) .  

Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie op de eerstelijnszorg van 2030 regionaal te implementeren, kunnen regio’s vanaf nu bij ZonMw een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen 

Wat kan Proscoop voor u betekenen?
In de verschillende werkgebieden van Proscoop zijn we betrokken bij het opstellen van de regiobeelden.  Deze vormen de basis voor de regioplannen. We zijn (in)direct betrokken bij verschillende inventarisaties van de gezamenlijke ambities en plannen die regionale partners hebben.

Proscoop kan u op verschillende manieren helpen bij deze subsidieaanvraag versterking eerstelijnszorg . Bijvoorbeeld bij het inventariseren van de behoeften van gezamenlijke partijen, advies geven over de opzet van de aanvraag of helpen met het indienen van de aanvraag.  

Voor nadere informatie en vragen over het bovenstaande kan contact worden opgenomen met:

Regio Apeldoorn, Zutphen, Achterhoek: Welmoed Nijboer 
Regio Arnhem: Karin van der Steen 
Regio Zwolle, Salland, Vechtdal: Gijs Brouwer 
Regio Drenthe, Flevoland: Tessa van Goor 

 

Gerelateerde items

Jaarbericht Proscoop 2022

Het Proscoop jaarbericht 2022 is verschenen. Dit jaar stond in het teken van onze opgave om de sa... Lees meer

Proscoop helpt met regionale ZonMw subsidieaanvraag Versterking eerstelijnszorg

Regionale eerstelijnszorgorganisaties kunnen gezamenlijk tot uiterlijk 25 juli een subsid... Lees meer

Wat vindt u van onze dienstverlening? We zijn benieuwd naar uw mening!

Samen met professionals, organisaties en netwerken realiseren wij een gezonde wijk, gemee... Lees meer