Oncologiezorgnetwerken

De groep oncologiepatiënten in Nederland stijgt. Meer dan 800.000 mensen in Nederland leven met en na de diagnose kanker. Kanker is gelukkig steeds beter te behandelen, waardoor de levensverwachting van deze patiënten toeneemt. Het krijgt hierdoor steeds meer de vorm van een chronische ziekte. Toch hebben velen nog last van de gevolgen van de ziekte en behandeling. Oncologiepatiënten krijgen soms jaren na afloop van hun behandeling nog te maken met de gevolgen van hun ziekte. Dit heeft directe gevolgen voor de zorg en nazorg, met name in de eerste lijn. Uit het rapport ‘Kankerzorg in beeld – over leven met en na kanker’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties (NFK) blijkt dat patiënten weinig zicht hebben op het zorg- en ondersteuningsaanbod in de eerste lijn. 

Oncologiezorgnetwerken
Een oncologiezorgnetwerk is een regionaal of lokaal netwerk van met name eerstelijns zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis behandelen en begeleiden. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapeuten, huidtherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere gespecialiseerde zorgverleners. De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar goed en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over afstemming van zorg.
Meer informatie en een overzicht van netwerken. 

Rol ROS Proscoop en ROS-Netwerk Coalitie
Proscoop heeft afgelopen jaren een belangrijke rol ingenomen binnen het opzetten en begeleiden van lokale oncologiezorgnetwerken. Gedurende de pilotfase (2018 – 2020) hebben we samen met het IKNL en regionale partners circa 30 lokale en regionale netwerken opgezet in het werkgebied van Proscoop.  Meer info in de brochure Bouwen aan samenwerking rondom oncologie

Mede door deze pilot is er in 2021 een ROS-Netwerk Coalitie gestart waarin adviseurs van de ROS’en kennis en ervaring delen.  Naast het initiëren en stimuleren van lokale en regionale initiatieven wordt vanuit de coalitie (waarin ook het IKNL participeert) ook gewerkt aan opschaling en professionaliseren van de aanpak. Daarbij wordt ingezet op een landelijk dekkend netwerk van oncologiezorgnetwerken.

Toolbox
In de door de ROS’en en IKNL samengestelde toolbox zijn tools te vinden voor startende en bestaande oncologiezorgnetwerken die zich (verder) willen ontwikkelen en professionaliseren. Hierbij kunt u denken aan handleidingen, een voorbeeld beleidsplan, projecten, scholingen en trainingen, advies en ondersteuning. 

Webinarserie Kennisdeling Oncologienetwerken 
In mei 2022 startte Proscoop met een webinarreeks waarin we willen inspireren kennisdeling en samenwerking naar een niveau hoger te tillen: deelnemers van de lokale netwerken ontmoeten elkaar online. Met als doel het stimuleren en uitwisselen van tips en ervaringen. Kortom, de uitgevonden wielen met elkaar delen. een webinarserievoor alle deelnemers van oncologienetwerken in het werkgebied van Proscoop. Meer info

Webinar Oncologiezorgnetwerken in beeld
Op het IKNL webinar  Oncologiezorgnetwerken in beeld in mei 2022 w
erd onder meer gesproken over de meerwaarde voor de patiënt, zorgverleners en verwijzers. Door de sprekers werd ingegaan op het borgen van kwaliteit, zichtbaarheid en landelijke dekking (met bijdrage van Arie Jongejan namens het ROS-netwerk), financiële bestendigheid en verbinding zorglandschap.  

Meer informatie over Oncologiezorgnetwerken (in oprichting) in het werkgebied van Proscoop:  Vind een netwerk – OncologieZorgnetwerken

Congres Kanker & Leven
Op het congres Kanker & Leven op 12 mei 2023 staat de vraag centraal hoe we de zorg voor de gevolgen van kanker in oncologiezorgnetwerken, informele zorg en medisch technische zorg vanuit het ziekenhuis met elkaar kunnen verbinden. Lees meer over het Congres Kanker & Leven.

Gerelateerde items

Infographic Flevoland Gezond & Wel: dit gaan we doen

Een betere gezondheid van alle Flevolandse inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van ... Lees meer

Online kennisbijeenkomst: maatschappelijke impact meten met de SROI-methode (13 & 18-04)

Op 13 en 18 april 2023 organiseren onze adviseurs Kim Boerakker en ... Lees meer

‘Met kleine stapjes verder komen’: regio Deventer over digitale gegevensuitwisseling

Regio Deventer staat in de startblokken om na regio Arnhem te starten met de implementati... Lees meer