Programmamanagement

Programmamanagement

Een programma is het unieke en tijdelijk geheel van projecten en inspanningen dat beheerst en in onderlinge samenhang moet worden uitgevoerd om één of meer complexe strategische doelstellingen met minimale risico’s en beperkte middelen te realiseren en dat niet past binnen de normale werkwijze van de permanente organisatie(s).
(Van der Tak, Wijnen, 2002).

Programmamanagement niet meer en niet minder een keuze om een probleem via een programma-aanpak aan te vliegen. De programma-aanpak heeft alleen meerwaarde wanneer:

  • de doelen complex, vaag of zelfs tegenstrijdig zijn
  • de beoogde effecten pas op de langere termijn zichtbaar zullen zijn
  • de gewenste verbetering niet vanzelf ontstaat of kan worden afgedwongen
  • als men kiest voor een regionale aanpak met veel partijen en uiteenlopende belangen
  • er sprake is van een regionaal of lokaal netwerk van verschillende partijen die autonoom ten opzichte van elkaar opereren en er niet één dominante partij is.

Gebiedsgerichte aanpak

De programma-aanpak is bijvoorbeeld zinvol bij de regionale of gebiedsgerichte aanpak van maatschappelijke vraagstukken op het grensvlak van (medische) zorg en sociaal domein met betrokkenheid van onder andere huisartsen, wijkverpleegkundigen, ziekenhuizen, sociale wijkteams, zorgverzekeraars, welzijnsinstellingen en gemeenten. Denk daarbij aan de verbetering van de zorg gezondheid van een populatie in een bepaald gebied tegen beheersbare kosten.

Bij de inrichting van een programma hanteert Proscoop de methode van Triple Aim als uitgangspunt.