Gebiedsgericht samenwerken

Gebiedsgericht samenwerken is samenwerken op lokaal niveau tussen professionals uit het medisch en het sociale domein. Het gaat om de zorg en ondersteuning op alle leefgebieden van een burger. Het lokale niveau is tussen de 10.000 en 30.000 inwoners.

Vaak zijn de grenzen door bepaalde samenhang in wijk of gemeenschap bepaald. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is gebiedsgericht samenwerken belangrijk. Zo blijft zorg betaalbaar en dichtbij. De aanpak en uitvoering verschilt per gemeente of regio.

Gebiedsgericht samenwerken tussen professionals is nodig om gepaste zorg en ondersteuning te bieden aan een groep burgers in een bepaald gebied (= populatiegerichte zorg). Samenwerking binnen én tussen de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg, gemeenten en organisaties binnen het sociaal domein. Op regionaal, lokaal en op wijkniveau. Dit betekent een gezamenlijke inzet en een open mind voor het bouwen aan (verdergaande) samenwerking binnen, maar ook buiten de geijkte kaders.

Samenwerken in de wijk

Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen is wijkgericht samenwerken belangrijk. Zo blijft zorg betaalbaar en dichtbij. De aanpak en uitvoering verschilt per gemeente of regio.
De gemeenten uit onze regio kiezen vooral voor de inzet van sociale wijkteams. De samenstelling van deze wijkteams verschillen per gemeente. Zo werken enkele gemeenten met teams voor de doelgroep 0-100 jaar (Berkelland en Zwolle). Terwijl andere gemeenten (zoals Apeldoorn) WMO-zaken dichterbij het gemeentelijk apparaat hebben georganiseerd. In Emmen wordt gewerkt met toegangsteams.

Huisartsenzorg, wijkverpleging en maatschappelijke ondersteuning (al of niet georganiseerd in sociale wijkteams) zijn hierin kernspelers vanwege hun generalistische rol in de ‘buurt’. Landelijk beleid stimuleert dat de wijkverpleegkundige de verbindende schakel is tussen het medische-, zorgdomein en sociale domein. De wijkverpleegkundige heeft hierin een belangrijke positie.

Rol van Proscoop

Onze adviseurs kennen de regio en zetten alle kennis én ervaring in om u daarbij te helpen. Zij doen dit in de rol van aanjager, procesbegeleider, projectleider of adviseur.
Proscoop helpt zorgaanbieders, gemeenten, sociale wijkteams en andere partijen bij het vormgeven van gebiedsgerichte samenwerking. Wij hebben het Model Goede zorg en gezondheid dichtbij ontwikkeld om de eerste lijn en betrokken spelers in de buurt te ondersteunen bij het bereiken van hun doel.