Pilots integrale aanpak kind- en jeugdhulp

In meerdere gemeenten in ons werkgebied zijn wij betrokken bij het vormgeven van integrale aanpak van kind- en jeugdhulp. Hierbij gaat het om het leggen van verbindingen en creëren van samenwerking en samenhang tussen het sociaal domein en (basis en specialistische) zorg.

Ontwikkeling zorgaanbod kind en jeugd

De betrokken gemeenten bevinden zich in verschillende stadia van ontwikkeling van hun zorgaanbod aan kinderen / jeugdigen. Zij hebben ieder daarbij ook andere accenten ingezet. Bij veel initiatieven / projecten is een belangrijke rol weggelegd voor de praktijk- of specialistisch ondersteuner-Jeugd bij huisartsen, of een meer specifieke aanpak van wijkteams of CJG. Hoewel de projecten zich in verschillende fasen van ontwikkeling bevinden en diverse invalshoeken kennen, zijn er een viertal gezamenlijke doelen te benoemen:

  • Vroegtijdiger problematiek signaleren en bespreekbaar maken met jongeren en ouders
  • Afspraken maken tussen gemeente, huisartsen en /of door inzet van ambulante zorg binnen eigen gemeente om sneller adequate zorg en ondersteuning in te zetten op het niveau dat passend is
  • Gerichtere inzet en aansluiting van specialistische zorg
  • Bieden van passende zorg waar mogelijk dicht bij huis, normaliseren en medicaliseren tegengaan.

Door deze meer preventieve werking worden kinderen / jeugdigen en ouders beter geholpen en kunnen verdere maatschappelijke kosten worden beperkt.

Rol Proscoop

Proscoop biedt vanuit haar kennis en ervaring met de verschillende domeinen en veranderprocessen ondersteuning aan pilots die zich bezig houden met veranderingen in de integrale jeugdhulp. Dit doen we door het leveren van projectmanagement, projectleiding, het uitvoeren van monitoring van veranderprocessen en pilots. Binnen deze monitoring maken we gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve data, waarvoor we inmiddels de nodige instrumenten vanuit eerdere projecten beschikbaar hebben.