Substitutie

Om de zorg voor de burger goed en betaalbaar te houden moeten we deze anders organiseren. Dichtbij huis, op de juiste plek en passend bij de behoefte van de burger. Triple Aim en substitutie zijn belangrijke methodieken om te komen tot populatiegerichte zorg. Bij substitutie gaat het om een beweging waarbij we de zorg met behoud van kwaliteit waar mogelijk slimmer organiseren van de tweede naar de eerste lijn en van de eerste lijn naar de nulde lijn. Bij Triple Aim gaat het om het tegelijk realiseren van gezondheidswinst voor een populatie, betere ervaren kwaliteit van zorg en dat tegen lagere kosten.

Om populatiegerichte zorg in de regio succesvol te laten zijn, is een duurzame samenhang, afstemming en organisatiekracht gewenst. Proscoop stimuleert dit door zich in te zetten voor een afgestemde regionale visie en die te vertalen naar een concrete en werkbare aanpak. Voor Proscoop zijn substitutie en Triple Aim geen doel op zich, maar een middel om onze aanpak van programma’s en projecten aan te scherpen en completer te maken: vragen en doel komen beter in beeld, niet in het minst door meer gebruik te maken van data. Het zijn hulpmiddelen om ‘het juiste’ te doen.

75 miljoen voor substitutie beschikbaar in 2018; maak er gebruik van

In 2018 is €75 miljoen beschikbaar voor substitutie. Het geld is bestemd voor initiatieven omtrent verplaatsing van ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Hierover worden afspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. Zorgaanbieders in de eerste en tweede lijn worden opgeroepen om zo snel mogelijk met elkaar en met de zorgverzekeraar in gesprek te gaan om initiatieven te ontwikkelen.

Om zicht te krijgen op het totaal van de substitutie-afspraken in 2018, haalt de NZa in november 2017 op voor welk bedrag er aan afspraken is gemaakt. Snelheid is dus van belang bij het ontwikkelen van substitutie-initiatieven voor 2018. Bestedingen onder het bedrag van € 75 miljoen blijven ten behoeve van het budgettair kader van de tweede lijn.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Wij ondersteunen als onafhankelijk procesbegeleider partijen bij het uitwerken van een gezamenlijke visie en begeleiden het proces om betaalbare zorg in de buurt te realiseren.

Wij doen dat door:

Gerelateerde items

Informatiemanagement

Welke data hebben we nodig van een populatie? Welke kenmerken kunnen we destilleren? Welk... Lees meer

Zorglandschap Emmen

In twaalf voorbeelden biedt ons Jaarbericht 2019 een heldere blik hoe we in de regio de f... Lees meer

Onderzoek naar toekomst huisartsenzorg in Emmen

De huisartsenzorg in de gemeente Emmen staat onder druk. Huisartsen ervaren veel werkdruk... Lees meer